Clinic tai mũi họng Thủy Trần

CC: Số 003246/CCHN, GP: Số 1096/GPHĐ