Clinic tai mũi họng Thủy Trần

CC: Số 003246/CCHN, GP: Số 2096/GPHN

Clinical incidence and active management of OME in vietnnamese children, Edinburgh, UK

Cỡ chữ

CLINICAL INCIDENCE AND ACTIVE MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
IN VIETNAMESE CHILLDREN


Những chỉ dẫn ở đây phục vụ quyền chữa bệnh cảu bạn, xin hãy đọc kỹ! Trân trọng!